Vlada KS: Javni radovi, zapošljavanje pripravnika i obuka nezaposlenih među usvojenim mjerama zapošljavanja

Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2017. godini, koji je danas usvojila Vlada KS, određene su pojedinačne podsticajne mjere, finansijska sredstva, te kriteriji, ciljevi, rokovi i praćenje realizacije svake od predviđenih podsticajnih mjera.
Za cjelokupan ovogodišnji Program planirana su finansijska sredstva u iznosu od 3.196.000,00 KM, a Vlada je, na prijedlog Ministarstva za rad i socijalnu politiku i Službe za zapošljavanje KS odobrila danas realizaciju pet podsticajnih mjera u ukupnom iznosu od 1.348.592,00 KM. Ostale pojedinačne podsticajne mjere u iznosu od 1.847.408,00 KM biće predložene i realizovane naknadno.
Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ je dužna u roku od 15 dana, nakon što je danas Vlada usvojila Program objaviti javne pozive po pojedinačnim mjerama.
U prvoj grupi podsticajnih mjera su Program javnih radova za 300 nezaposlenih osoba u vrijednosti 428.742,00 KM.Tu je i Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom – 594.000,00 KM za 100 pripravnika i to: 70 VSS i VŠS i 30 SSS i KV stručne spreme kao i Program finansiranja zapošljavanja pripravnika u javnom sektoru za što je izdvojeno 308.000,00 KM.
Među programima nalazi se i obuka za socijalno osjetljive kategorije nezaposlenih osoba, vrijednosti od 5.850,00 KM za 13 nezaposlenih osoba iz ciljne skupine kao i Klub za traženje posla od 12.000,00 KM za 1000 polaznika.
Program javnih radova u Kantonu Sarajevo se realizuje angažovanjem na period do dva mjeseca ugroženih kategorija nezaposlenih osoba sa evidencije nezaposlenih Službe. Neto naknada za angažovanje iznosi 600,00 KM mjesečno po angažovanoj osobi, odnosno 714,57 KM u mjesečnom bruto iznosu, a svi drugi eventualni troškovi, padaju na teret poslodavca.
Služba će poslodavcima, i u privatnom i u javnom sektoru, koji budu obuhvaćeni ovim programima, mjesečno i to: 12 mjeseci za VSS i VŠS i 6 mjeseci za SSS i KV stručnu spremu, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 600,00 KM za VSS i VŠS i 500,00 KM za SSS i KV stručnu spremu, po pripravniku.
Program obuke za socijalno osjetljive kategorije nezaposlenih osoba realizuje se obukom krojenja i šivenja u trajanju od 3 mjeseca. Cilj Programa obuke je dodatno obrazovanje i prekvalifikacija nezaposlenih osoba i obezbjeđenje potrebne kvalifikacione strukture radne snage. Pravo učešća u Programu obuke isključivo imaju žrtve nasilja u porodici, bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu, žene žrtve rata i njihova djeca, te Romi, prijavljeni na evidenciju nezaposlenih Službe.
Klub za traženje posla je nova mjera namijenjena zainteresovanim nezaposlenim osobama koje su na evidenciji Službe, duže od 6 mjeseci i jedna je od aktivnih mjera koje se provode u radu sa nezaposlenim osobama, a putem koje se nezaposlenim osobama pruža kontinuirana, stručna pomoć u aktivnostima traženja posla.
Aktivan rad u Klubu za traženje posla sa jednom grupom traje tri sedmice, a grupe broje do 10 polaznika. Za polaznike Kluba planiraju sredstva za kupovinu mjesečnog kupona za gradski prevoz u iznosu od 12,00 KM. Klub za traženje posla funkcioniše u tri segmenta: Radionica za prepoznavanje (osvještavanje) vještina i sposobnosti, zatim kroz Grupu za podršku, a sve uz razmjenu informacija o slobodnim radnim mjestima.
Nakon završenih radionica, voditelj Kluba 6 mjeseci prati aktivnosti traženja posla članova Kluba, a pri čemu su članovima na raspolaganju i savjetodavne usluge, ali i usluge korištenja računarske i druge opreme Službe, radi uspostavljanja komunikacije sa poslodavcima.