Vlada Kantona Sarajevo: Vlada prema Skupštini uputila prijedlog rješenja smještaja MUP-a KS

Vlada Kantona Sarajevo je na danas održanoj 151. sjednici utvrdila prijedlog Odluke o općem interesu i prenosu prava korištenja gradskog građevinskog zemljišta na parcelama ukupne površine 3.574 metara kvadratnih u ulici Kolodvorska na području općine Novo Sarajevo sa KJKP ”Vodovod i kanalizacija” Sarajevo u korist Ministarstva unutrašnjih poslova KS, a radi izgradnje objekta za potrebe ovog ministarstva.
Vlada je zadužila Zavod za izgradnju KS, preduzeće “Vodovod i kanalizacija”, MUP KS, te kantonalno Pravobranilaštvo da preduzmu pravne radnje i sve druge aktivnosti u cilju realizacije prenosa ovog prava.
O spomenutoj odluci konačnu riječ će dati Skupština KS kao vlasnik pomenutog zemljišta.
Podsjetimo, na nedavno održanoj 11. Hitnoj sjednici Skupština KS je usvojila i zaključak o potrebi izgradnje namjenskog objekta za smještaj Uprave policije MUP-a KS uz osiguranje adekvatne i lako dostupne lokacije kao i projektne dokumentacije za izgradnju namjenskog višespratnog objekta u kojem bi bili smješteni Ministarstvo i Uprava policije sa svojim organizacionim jedinicama - Ured policijskog komesara s unutrašnjim organizacionim jedinicama, sektori uniformisane policije i kriminalističke policije, Sektor za pravne, kadrovske, logističke poslove, edukaciju i analitiku,  Sektor za materijalno-finansijske poslove i Treća policijska uprava s unutrašnjim organizacionim jedinicama, te parking prostorom ili podzemnom garažom za smještaj službenih motornih vozila.
U istoj odluci Vlada Kantona Sarajevo je zadužena da pronađe alternativnu lokaciju KJKP „Vodovod i kanalizacija“ za izgradnju poslovno–dispečerskog centra ovog preduzeća za što je nedovršeni objekt na ovoj parceli bio prvobitno  namijenjen.