Vlada Kantona Sarajevo danas utvrdila i prema Skupštini uputila Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju

Novi Zakon o visokom obrazovanju koji je danas, u formi prijedloga, utvrdila Vlada Kantona Sarajevo, prema zaključku Kolegija Skupštine, naći će se na dnevnom redu sjednice Skupštine Kantona zakazane za 24. maj 2017. godine.
Na donošenje ovog Zakona, Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih, Vlada i Skupština KS, odlučili su se zbog potrebe bržeg provođenja procesa integracije Univerziteta u Sarajevu i njegovog efikasnijeg uključivanja u evropski prostor visokog obrazovanja te osiguranja adekvatnog pravnog okvira za uspostavu i osiguranje sistema kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja.
Razlog za donošenje novog zakona predstavljala je i potreba naglašenijeg povezivanja visokog obrazovanja i naučno-istraživačkih djelatnosti na području Kantona Sarajevo kao i intenziviranje saradnje obrazovnog i privrednog sektora.
Finansijska integracija, nadzor, izvještavanje i finansiranje, utvrđivanje jedinstvene politike finansijskog poslovanja visokoškolskih ustanova u ovom Zakonu definišu nove odnose osnivača i javnih ustanova u ovoj oblasti.
Zakon definiše vrste, osnivanje, akreditiranje i licenciranje visokoškolskih ustanova, razrađuje postupak provođenja statusnih promjena, uređuje pitanje nastavnih predmeta u okviru planova i programa, uspostavlja obavezu svih visokoškolskih ustanova da uspostave jedinstveni informacioni sistem te da odrede i dodijele korisničke šifre Ministarstvu radi ostvarivanja kontinuiranog uvida u baze podataka.
Definisani su ciklusi i vrste studija kao i načini i modaliteti realizacije nastavnog programa.  Propisani su sadržaji i pravila studiranja kao akta kojim se preciznije razrađuju pitanja organizacije i trajanja studija, prava i obaveze studenata, polaganje ispita.
Po prvi put se zakonski reguliše pitanje prolaznosti studenata na ispitima kao i pitanje sukoba interesa na visokoškolskim ustanovama kako na ispitima tako i na drugim slučajevima. Propisani su osnovi sticanja i gubitka statusa sudenta.
Takođe, propisan je postupak i uslovi za dodjelu akademskih zvanja, definišu se ta zvanja, propisana su tijela univerziteta, nadležnost, sastav i način njihovih imenovanja te ostala pitanja kojima se uređuju obaveze vođenja evidencija, izdavanja javnih isprava, provođenje nadzora. Kroz  kaznene odredbe definišu se prekršaji te utvrđuje odgovornost ustanove i odgovornog lica te visine novčanih kazni.
Skupština je Nacrt ovog Zakona utvrdila u decembru 2016. godine, obavljena je široka javna rasprava, kao i dogovori i usaglašavanja sa akademskom zajednicom, studentskim organizacijama i ostalim involviranim u različite segmente ovog obrazovnog procesa.