Tačke dnevnog reda van Programa rada

Nastavak rada 44.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

27. h. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2017. godinu


27. e. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2017. godinu


27. m. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2017. godinu


29. b. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS za 2017. godinu


29. e. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevoza 2017. godinu


29. a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kamerni teatar '55, Sarajevo za 2017. godinu


29. d. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu Kantona Sarajevo za 2017. godinu


30. a. Izvještaj o poslovanju KJKP „PARK“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


30. f. Izvještaj o poslovanju KJP SARAJEVOGAS“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


30. c. Izvještaj o poslovanju KJKP„POKOP“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


30. e. Izvještaj o poslovanju KJKP „TOPLANE SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


30. b. Izvještaj o poslovanju KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


30. d. Izvještaj o poslovanju KJKP „TRŽNICE-PIJACE“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


31. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2017. godine


34. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


38. Informacija o financijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2017. godinu (zbirno);


39. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


45. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. a) Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za period 17.08.2018. godine do 01.10.2018. godine; b) Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za period 17.08.2018. godine do 01.10.2018. godine sa Izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća;


4. Prijedlog Odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode i to: a) Ugovor o kupoprodaji nekretnine koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva, između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“, kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao kupca, kojim se kupuje 6 stanova u vlasništvo Kantona Sarajevo za dodjelu na korištenje pripadnicima boračke populacije, sa obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 392.122,50 KM. b) Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“ kao investitora i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za 8 stanova u objektu B1-B, ukupne vrijednosti od 770.162,40 KM sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 734.916,92 KM i očekivanom obavezom krajnjih korisnika od 35.245,48 KM, c) Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“ kao investitora i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za 22 stana u objekti B1-A, ukupne vrijednosti od 1.614.853,80 KM sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 1.490.376,97 KM i očekivanom obavezom krajnjih korisnika od 124.476,83 KM, kojim Ministarstvo za boračka pitanja kupuje stanove za dodjelu u vlasništvo ili na korištenje licima iz čl. 40. i 41. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 45/12-Prečišćeni tekst, 26/14 i 46/17), na osnovu utvrđenih lista lica kojima se stan dodjeljuje i u okviru sredstava predviđenih Budžetom Kantona Sarajevo za ovu namjenu


5. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


44.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. a) Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za period 05.06 2018. godine do 17.07. 2018. godine sa pokazateljima perioda juli - decembar 2017. godine i januar-juni 2018. godine; b) Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za period od 01.06-13.07. i 14.07-17.08 2018. godine


3. Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo


4. Prijedlog zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo


7. Nacrt zakona o studentskom standardu u Kantonu Sarajevu


10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova , medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide na području Kantona Sarajevo


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2018. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2018. godine


ZAPISNIK I STENOGRAM


Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u 2017. godini


Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u 2017. godini