Tačke dnevnog reda van Programa rada

2. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

7. Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2011. godin


8. Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05. do 09.05.2011. godine


10. Prijedlog odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Tehničkog muzeja Sarajevo


45.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Prijedlog zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu (skraćeni postupak)


3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;


5. Prijedlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;


6. 6.Prijedlozi odluka: a) o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, kojom se Predrag Mitrović razrješava dužnosti; b) o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, kojom se Denis Softić imenuje za vršioca dužnosti; 7.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju kod Razvojne banke Federacije BiH;


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju kod Razvojne banke Federacije BiH;


8. Prijedlog odluke o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat otpadnih voda u Sarajevu


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-17172-35.1/10 od 24.06.2010.godine o zaduženju kod komercijalnih banaka za kredite u iznosu od 25.130.000,00 KM


10. Prijedlog odluke o smanjenju osnovnog kapitala privrednog društva „KEMOS“ d.o.o. Sarajevo


Konstituirajuća sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Izvještaj Izborne komisije BiH o ovjeri mandata osobama koje su dobile poslanički/zastupnički mandat u Skupštini Kantona Sarajevo


2. Izjava o prihvatanju/odbijanju mandata, davanje i pojedinačno potpisivanje svečane izjave


3. Konstituisanje klubova naroda u Skupštini Kantona Sarajevo


4. Potvrđivanje prijedloga kandidata za izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo


5. Prijedlog za izbor Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja


6. Izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH


33.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

INFORMATIVNI MATERIJALI