Tačke dnevnog reda van Programa rada

18. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


3. Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo (hitni postupak);


4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju


7. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o usvajanju projekta „Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995. godine


8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera


9. Izvještaj iz oblasti sporta za 2011. godinu


INFORMATIVNI MATERIJALI


Zapisnik 16. sjednica sa stenogramom


Zapisnik 17. sjednica


17. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


4. Prijedlog zaključka za provođenje javne rasprave o amandmanima na Ustav Kantona Sarajevo


6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju kod UniCredit bank d.d. Mostar za kredite u iznosu od 8.000.000,00 KM


7. Prijedlog odluke o odobravanju Odluke o izdavanju garancije za obaveze KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo od komercijalnih banaka i kreditora


8. Prijedlog odluke o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, kojom se Ismet Salkić razrješava dužnosti i Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizije Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, kojom se Gabrijel Vukadin imenuje na poziciju predsjednika Skupštine.


9. Izvještaj o stepenu realizacije Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta u Sarajevu


10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU iz oblasti zdravstva


Zapisnik sa 15. Radne sjednice


Zapisnik 3. Hitna sjednica


16. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog Odluke o potvrđivanju imenovanja ministara u Vladi Kantona Sarajevo


3. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


6. Nacrt zakona o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju kod UniCredit Bank d. d. Mostar za kredite u iznosu od 11.000.000,00 KM


8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo


9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelova preduzeća kojim upravlja "ZOI '84" – Olimpijski centar Sarajevo d.j.l. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i Programa privatizacije;


10. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo


11. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2012. godinu:


- Informacija Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša u vezi sa pripremom i donošenjem Zakona o sanaciji i konsolidaciji kantonalnih javni komunalnih preduzeća u Kantonu Sarajevo


15. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o izmjenama Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Terme Ilidža" d. o. o. Sarajevo i davanju saglasnosti Premijeru Kantona Sarajevo za potpisivanje Ugovora o izmjenama Ugovora o osnivanivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Tereme Ilidža" d.o.o. Sarajevo


8. Prijedlog odluke o utvrđivanju Dana policije Kantona Sarajevo