Tačke dnevnog reda van Programa rada

Osma radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

26. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period februar 2018.-februar 2019. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - mart 2019. godine


Informacija o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2018. godini


ZAPISNIK I STENOGRAM


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima Upravnog inspektorata u toku 2018. godine


Sedma radna sjednica Skupštine kantona Sarajevo

5. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju projekta „Energetska efikasnost za BiH 2019.“


6. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na djelatnost obrazovanja odraslih, koje se odnosi na osnivanje i rad pravnog subjekta za obrazovanje odraslih Centra za edukaciju, razvoj i istraživanje Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu


7. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje škole za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih


8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš";


10. Nacrt odluke o vršenju ovlaštenja skupštine u javnim preduzećima čiji je osnivač Kanton Sarajevo


11. Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05-09.05.2019. godine


13. a. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2019. godinu


13. f. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2019. godinu


13. c. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2019. godinu


13. e. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" za 2019. godinu


13. b. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2019. godinu


13. g. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo za 2019. godinu


13. d. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2019. godinu


Zapisnici i stenogrami


Izvještaj o radu Policijskog komesara za period oktobar-decembar 2018. godine


Informacija o istraživanju tržišta rada na podrućju Kantona Sarajevo za 2018. godinu


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu i Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu, za 2018. godinu


Šesta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. b. Informacija o radu Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija”d.o.o Sarajevo za mjesec februar 2019. godine sa Izvještajima o radu Skupštine za period 01.02.2019.-28.02.2019. godine i Nadzornog odbora preduzeća za period 01.02.2019.-28.02.2019. godine


2. a. Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za period 01.01. do 01.02.2019. godine


3. Prijedlog program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2019.godinu


4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 2, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina


5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 2, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina


7. Verifikacija odluka Odbora za javna priznanja Kantona Sarajevo