Tačke dnevnog reda van Programa rada

44.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juli 2018. godine


Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima Upravnog inspektorata u toku 2017. godine


Strategija upravljanja dugom Kantona Sarajevo 2018.-2020. godina


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2018. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2018. godine


ZAPISNIK I STENOGRAM


Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u 2017. godini


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-juni 2018. godine


Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u 2017. godini


Informacija Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture broj: 27-05-25606/18 od 19.06.2018. godine, u vezi sa Rješenjem Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine broj: UP-01-26-2-025-43/17 od 07.06.2018. godine donesenom po Zaključku o pokretanju postupka protiv privrednog subjekta KJKP „Toplane“ d.o.o. Sarajevo i Vlade Kantona Sarajevo


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


10 Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom-hitni postupak


Nastavak 43.radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu i na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu;


13. a)Prijedlog odluke o razrješenju pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo; b)Prijedlog odluke o imenovanju pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo


14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera


15. Prijedlog odluke o pripajanju fakulteta, akademija i naučnoistraživačkih instituta javne ustanove Univerzitet u Sarajevu sa svojstvom pravnog lica, javnoj ustanovi Univerzitetu u Sarajevu u okviru kojeg nastavljaju sa radom kao organizacione jedinice bez svojstva pravnog lica


16. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednjoškolski centar Hadžići na djelatnost obrazovanja odraslih;


17. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih;


18. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje škole metalskih zanimanja na djelatnost obrazovanja odraslih


21. Prijedlog dluke o davanju saglasnosti na Nacrt Ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe ambulante porodične medicine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo – ambulanta Rosulje, Općina Vogošća, koji se sastoji od dvoetažnog poslovnog prostora br. 6 - površine 141,22 m2, poslovnog prostora br. 7 - površine 42,59 m2 i dvoetažnog poslovnog prostora br. 8 - površine 146,89 m2, što ukupno iznosi 330,70 m2, čija ukupna kupoprodajna cijena iznosi 475.000,00 KM


22. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove “Collegium artisticum”, Sarajevo;


23. Prijedlog odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo


24. Prijedlog odluke o osnivanju podružnice u Kantonalnom javnom preduzeću “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo – “Podružnica 1” - Prača;


25. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“;


26. e. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Tržnice – pijace“ d.o.o. Sarajevo


26. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Pokop" d.o.o. Sarajevo


26. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Park" d.o.o. Sarajevo


26. d. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Toplane- Sarajevo" d.o.o. Sarajevo


26. f. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Rad" d.o.o. Sarajevo