Unaprijediti koordinaciju svih aktera od državnog do kantonalnog nivoa kako u oblasti pravosuđa tako i u nadležnim organima u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti

Priprema za današnju četvrtu konferenciju ministara pravde u  Bosni i Hercegovini o temi provedbe strategije za reformu sektora pravde u BiH i akcijskog plana za njeno provođenje koji je usvojen od strane Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada i Pravosudne komisije Brčko Distrikta bila je povod sastanka ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo Marija Nenadića i njegove pomoćnice Irene Zima sa predsjednicom Općinskog suda Sarajevo Janjom Jovanović i glavnom tužiteljicom Kantonalnog tužilaštva KS Dalidom Burzić.
Ovim pomenutim strategijama i akcionim planom utvrđeno je održavanje ministarske konferencije iz sektora pravde kao upravljačkog tijela za provedbu ovih važnih dokumenata.
“I do sada sam aktivno učestvovao u ovim konferencijama, a sad sam se s ciljem odgovarajuće pripreme, konsultirao i s rukovodiocima pravosudnih i tužilačkih institucija Kantona Sarajevo”, istakao je ministar Nenadić.
Tokom sastanka, razgovarano je o ključnim problemima s kojima se susreću u svom radu Općinski sud i Kantonalno tužiteljstvo, te je konstatovano kako i dalje na sudu postoji veliki broj predmeta po osnovu naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo.
Iako sastanku iz opravdanih razloga, nije prisustvovao predsjednik Kantonalnog suda Jasmin Jahjaefendić, navedeno je i kako oni imaju veliki broj neriješenih predmeta u građanskom odjeljenu u zaostatku od četiri godine.
Bilo je riječi i o odlukama Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu zbog naknade nematerijalne štete i dužine trajanja sudskih procesa u BiH zbog čega se, po riječima, ministra Nenadića iz Budžeta KS plaćaju velike obveze.
“Vezano za izvršenje odluka Ustavnog suda, Kanton izdvaja sve veća sredstva, koji po apelaciji građana podnesenim radi dužine postupka pred sudovima u KS obavezuje Vladu KS da isplati naknade na ime nematerijalne štete zbog kršenja prava na donošenje odluka Ustavnog suda u razumnom roku. Postupci traju preko deset godina, pa i sporovi iz radnog odnosa koji su hitnog karaktera”, istakao je ministar Nenadić.
Dodao je kako su 2017.godine Vladi KS na izvršenje dostavljene 42 odluke Ustavnog suda po kojima su obaveze za plaćanje iznosile 255.300 KM, a sa 30. junom ove godine obaveze su već skoro duplo veće i iznose 378.300 KM.
“Upravo zbog toga se pokreću postupci pred Evropskim sudom za ljudska prava čime se pored prouzrokovanja velikih finansijskih obaveza za KS direktno nanosi šteta ugledu BiH”, poručio je ministar Nenadić.
Istakao je kako su u protekloj godini obaveze Vlade KS iznosile 27.383 KM u četiri predmeta, a za posljednje koji su dostavljeni od strane Evropskog suda predložena je prijateljska nagodba za isplatu 52 aplikanta od 1.800 eura na ime naknade nematerijalne štete i po 250 eura na ime troškova izdataka. Za ovu namjenu u Budžetu KS za 2018.godinu planirano je 600.000 KM iako se vrlo lako može desiti da i to bude nedovoljno za ove potrebe.
Ovom prilikom, ministar Nenadić je naglasio kako je do planiranih efekata realizacije strategije moguće doći samo kroz usklađene i koordinirane aktivnosti svih nivoa institucija kao učesnika njenog provođenja. Međutim može se konstatovati da je saradnja između subjekata odgovornih za implementaciju strategije izostala, a pogotovo kada se radi o vertikalnoj harmonizaciji propisa. S ovim konstatacijom su se složile i učesnice sastanka.
Nisu doneseni ključni zakoni ni na državnom, ali ni na federalnom nivou, ali i to prije svega: Zakoni o izmjenama o dopunama zakona o VSTV-u, Zakon o sudovima, Zakon o Ustavnom sudu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tužilaštvu, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku, Zakon o tužilaštvima u Federaciji BiH, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvršnom postupku, Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, čije se provođenje produžava za period od 2019. do 2020. godine.
Ministarstvo pravde i uprave KS je tokom mandata radilo u uskoj koordinaciji s predsjednicima sudova i glavnom tužiteljicom te su po svim pitanjima napravljeni vidni iskoraci.
Ministar Nenadić će na današnjoj konferenciji zamoliti i predložiti unapređenje koordinacije svih aktera od državnog do kantonalnog nivoa kako u oblasti pravosuđa tako i u nadležnim organima u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti kako bi se propisi donosili s ciljem usklađivanja i ubrzane implementacije u oblasti pravosuđa.
Razgovaralo se i o neodgovarajućoj advokatskoj tarifi koja nije mijenjana deset godina i neprihvatljiva je u slučaju odbrane po službenoj dužnosti jer u značajnoj mjeri iscrpljuje budžetska sredstva.
“Unaprijeđena je primjena alternatvine kaznene sankcije rad za opće dobro na slobodi i odgojne mjere posebne obaveze uključivanja u rad humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog, ekološkog sadržaja izrečene maloljetnom počiniocu krivičnog djela u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju djece i maloljetnicima u krivičnom postupku”, rekao je ministar Nenadić.
Najavio je da će nakon konferencije održati sastanak s predsjednicima sudova i tužiteljicom kako bi ih informisao o zaključcima i mjerama koje je potrebno poduzeti.