Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na temu "Sistemska rješenja za djecu sa poteškoćama u razvoju"

Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na temu "Sistemska rješenja za djecu sa poteškoćama u razvoju"
Vrsta: 
Ostalo
Oblast: 
OBLAST OBRAZOVANJA I NAUKE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
06.2019
Nosilac posla: 
Ministarstvo finansija
Ministarstvo kulture i sporta
Ministarstvo pravde i uprave
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu