Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kanton

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kanton

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

Skupština je većinom glasova (22 za, 3 suzdržana) usvojila IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BIH ZA 2010. GODINU SA ODLUKAMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA, NEOVISNIM REVIZORSKIM MIŠLJENJEM, KAO I MIŠLJENJEM MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO, MIŠLJENJEM MINISTARSTVA FINANSIJA KANTONA SARAJEVO I MIŠLJENJEM ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

Vertical Tabs