Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenje

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenje

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

Skupština je većinom glasova (27 za, 2 suzdržana) usvojila IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-A KANTONA SARAJEVO ZA 2010. GODINU SA ODLUKAMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA, NEOVISNIM REVIZORSKIM MIŠLJENJEM, KAO I MIŠLJENJEM MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO, MIŠLJENJEM MINISTARSTVA FINANSIJA KANTONA SARAJEVO I MIŠLJENJEM ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

Vertical Tabs