Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, ka

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, ka

Rezultat: 
Usvojen

Skupština je većinom glasova (25 za, 3 suzdržana) usvojila IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNE USTANOVE KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA 2010. GODINU SA ODLUKAMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA, NEOVISNIM REVIZORSKIM MIŠLJENJEM, KAO I MIŠLJENJEM MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO, MIŠLJENJEM MINISTARSTVA FINANSIJA KANTONA SARAJEVO I MIŠLJENJEM ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

Vertical Tabs