Strategija razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2020-2025

Strategija razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2020-2025
Vrsta: 
Nacrt - ostalo
Oblast: 
OBLAST OBRAZOVANJA I NAUKE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
06.2020
Nosilac posla: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2020
Komentar na rok: 
oktobar-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu