Strategija razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2019-2024

Strategija razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2019-2024
Vrsta: 
Nacrt - ostalo
Oblast: 
OBLAST OBRAZOVANJA I NAUKE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
03.2019
Nosilac posla: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Komentar na rok: 
juli-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu