Strategija informatizacije osnovnih i srednjih škola u Kantona Sarajevo za period 2019-2024. godina

Strategija informatizacije osnovnih i srednjih škola u Kantona Sarajevo za period 2019-2024. godina
Vrsta: 
Nacrt - ostalo
Oblast: 
OBLAST OBRAZOVANJA I NAUKE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
06.2019
Nosilac posla: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Komentar na rok: 
septembar-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu