Skupština KS: Usvojen Plan restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas Plan restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo.
Usvojeni Plan nastao je nakon široke analize stanja u svim zdravstvenim ustanovama u svrhu unapređenja zdravstvene zaštite, podizanja kvaliteta usluga, ukidanja dugih listi čekanja kao i racionalnijeg korištenja raspoloživih kadrova, opreme i prostora u zdravstvenim ustanovama.
Kako je ovom prilikom naglasila ministrica zdravstva Zilha Ademaj, novi koncept reorganizacije zdravstvenih ustanova ima za osnovni cilj povećanje kvalitete zdravstvenih usluga i ukidanje stalnih listi čekanja kako bi pacijenti tačno znali gdje i kada mogu dobiti određenu zdravstvenu uslugu, a njegovom realizacijom očekuju se transparentnije i bolje usmjeravanje novčanih sredstava uz praćenje potreba i troškova zdravstvenih ustanova. Prema ovom Planu predviđeno je i drugačije finansiranje zdravstvenih ustanova, a koje bi bilo isključivo u skladu sa obimom i vrstom usluga koje ustanova pruža i što će biti obuhvaćeno godišnjim Programom zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo.
Plan predstavlja i usklađivanje rada ustanova sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH, te razgraničavanje primarnih djelatnosti svih ustanova kada su u pitanju nivoi zdravstvene zaštite. Primarna zdravstvena zaštita obavljala bi se isključivo u okviru domova zdravlja, specijalističko-konsultativna zaštita bi u najvećoj mjeri bila smještena u Općoj bolnici prim.dr. Abdulah Nakaš, a usluge tercijarne zdravstvene zaštite pružao bi isključivo Klinički centar.
Plan tretira i statusne promjene nekih zdravstvenih ustanova koje vrše zdravstveno zbrinjavanje pojedinih kategorija stanovništva u smislu da svaki nivo zdravstvene zaštite iz tih ustanova bude pripojen ustanovama kojima je to primarna djelatnost.
Planom je predviđeno da u domovima zdravlja bude objedinjena i smještena kompletna porodična medicina, a da specijalističko konsultativna zaštita organizaciono pripadne Općoj bolnici "Prim.dr. Abdulah Nakaš". Kako ona mora biti dostupna građanima na općinama njihovog prebivališta, i dalje bi bila smještena u prostorijama domova zdravlja, ali bi organizaciono pripadala ovoj bolnici.
Promjene su predviđene i u djelu ustanova koje se bave zdravstvenom zaštitom pojedinih kategorija stanovništva, kao što su studenti, pripadnici MUP-a, zaštita žena, zatim oblast medicine rada, u smislu njihovog uključivanja ili u domove zdravlja ili Opću bolnicu, zavisno o kojem nivou zdravstvene zaštite je riječ.
Također, promjene su predviđene u Stomatološkom fakultetu sa klinikama kada je riječ o samoj djelatnosti i finansiranju. Funkcija Hitne pomoći nastavlja svoje djelovanje po dosadašnjim principima uz nužnost rješavanja preciznog puta pacijenta po pitanju njegovog urgentnog zbrinjavanja.
Privatnim zdravstvenim ustanovama bila bi ponuđena mogućnost da se pod jednakim uslovima finansiraju iz javnih sredstava i svoje usluge ponude zdravstveno osiguranim pacijentima, uz uslov da imaju stalno uposleni kadar.
Donošenju Plana prethodila je javna rasprava koja je, prema riječima ministrice Ademaj, najviše doticala unutrašnje organizacije i funkcionalne strukture pojedinih ustanova, a što će biti uređeno Akcionim planom i dotatnim propisima, izmjenama postojećih akata, utvrđivanjem novih normi i standarda.
"Ovaj plan stvara prepostavke da nam zdravstvo funkcioniše bolje, da lakše možemo uočiti anomalije koje sada imamo, vidjeti gdje ima viška kadrova, gdje nedostaju, kojom opremom raspolažemo, gdje je ona najnužnija", istakao je premijer KS Elmedin Konaković i dodao da jasna razgraničenja djelatnosti ustanova mogu samo ići u prilog uspostavljanju jasnog puta pacijenta u procesu liječenja i dobijanja zdravstvenih usluga.
Sa današnje sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, Vlada KS, kao predlagač, povukla je prijedloge Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju. Spomenuti zakoni su kroz javnu raspravu izazvali veliku pažnju javnosti, obrazovnih institucija, sindikata, Vijeća roditelja, nastavnika, upravljačkih struktura, nevladinih organizacija. Prema Vladi i Skupštini upućeno je više od 90 amandmana na spomenute zakone.
Kako je naglasio premijer Konaković sa skupštinske govornice, oba zakona će biti na narednoj sjednici Skupštine KS, a u međuvremenu će biti upriličen zajednički sastanak svih zainteresiranih  gdje će se kroz razmjenu mišljenja i argumenata pokušati doći do optimalnih rješenja o najznačajnijim pitanjima koja  uređuju ovi zakoni.