Sjednica Vlade KS: Imenovanje Tima za izradu Analize pravnog i institucionalnog okvira u svrhu smanjivanja siromaštva i socijalne isključenosti u Kantonu Sarajevo

Reforma sistema socijalne zaštite od pasivnog sistema socijalnih transfera ka aktivnim politikama socijalnih investicija i socijalnog uključivanja jedan je od strateških ciljeva predviđen Strategijom razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine. Akcionim planom 2016-2019. godine za njenu realizaciju predviđeno je stvaranje  uslova za društveno-ekonomski rast i smanjenje siromaštva kao i unapređenje dostupnosti i pouzdanosti svih javnih servisa.
S obzirom da je u navedenoj Strategiji kao nosioc aktivnosti za realizaciju ovih ciljeva naznačeno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, u  tu svrhu je na njegov prijedlog Vlada Kantona Sarajevo imenovala Tim za izradu Analize pravnog i institucionalnog okvira u Kantonu Sarajevo u svrhu smanjivanja siromaštva i socijalne isključenosti u Kantonu Sarajevo.
Na čelu tog tima nalazi se dr. Žarko Papić, a članovi su prof. dr. Suada Buljubašić, dr. sci. Mirnes Telalović, mr. sci. Maida Fetahagić, Fahrudin Memić, dipl. mat., Mirsada Poturković, dipl. scr i Azra Mulaomerovć, dipl. scr.
Tim treba da izvrši i izradi detaljnu Analizu stanja u Kantonu Sarajevo u oblasti socijalne politike i definiše ključne uzroke siromaštva, te  predloži mjere za prevazilaženje postojećeg stanja, da izradi Analizu pravnog i institucionalnog okvira u svrhu smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti u Kantonu Sarajevo, kreira prijedlog za izradu jedinstvene baze podataka kako bi se moglo pratiti stanje u ovoj oblasti i u skladu sa istim poduzimati adekvatne aktivnosti i utvrđivati mjere.
U okviru navedenog strateškog cilja, kao prioritet je istaknuto osnaživanje socijalne i radne aktivacije ranjivih grupa stanovništva i unapređenje sistema socijalne zaštite za smanjenje siromaštva.