Sjednica Skupštine KS zakazana za 24. maj: Na dnevnom redu Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o uređenju saobraćaja u Kantonu Sarajevo

Prema zaključku Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo, 30. Radna sjednica Skupšttine biće održana 24. maja 2017 godine.
Pred zastupnicima će se, po predloženom dnevnom redu,naći prijedlozi Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o uređenju saobraćaja kao i prijedlozi odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja.
Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora za otkup zemljišta u cilju proširenja gradskog groblja “Vlakovo" te Prijedlog odluke o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku i mlade, za zaključivanje Sporazuma o izgradnji poslovnog objekta i način i uslovi korištenja istog, sa Općinom Centar, Sarajevo bi se trebala takođe naći na dnevnom redu ove sjednice.
Među prijedlozima odluka na koje Skupština Kantona treba dati saglasnost su i Odluke o davanju saglasnosti za osnivanje privatne srednje škole naziva: Srednja škola „MAARIF KOLEDŽ“ kao i Odluke o davanju saglasnosti za prenošenje prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji, za eksploataciju mineralne sirovine krečnjaka i krečnjačkih dolomita u ležištu “Puhovik”, Općina Ilidža, sa privrednog društva "NEXE" d.o.o. Sarajevo na privredno društvo "AMINA TRADE" d.o.o. Sarajevo.
Programe rada sa finansijskim planovima za 2017. godinu predložile su javne ustanove iz oblasti socijalne zaštite, a to su: Kantonalni centar za socijalni rad, Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje soba sa invaliditetom i drugih osoba, Gerontološki centar,Terapijska zajednica Kampus, Porodično savjetovalište te Disciplinski centar za maloljetnike.
U izvještajnom dijelu Skupština će razmatrati izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za proteklu godinu javnih ustanova Narodno pozorište, Pozorište mladih, Sarajevska filharmonija, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa, Historijski arhiv, Biblioteka Sarajevo, Muzej “Alija Izetbegović”, Centar za kulturu Sarajevo, Sarajevski ratni teatar SARTR, MESS Međunarodni teatarski festival i Kamerni teatar 55.
Izvještaj o radu će podnijeti i Fond KS za izgradnju, očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za period 01.01. - 31.12.2016. godine.
Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2016. godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti - apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti.
Prije početka 30 sjednice, održat će se nastavak 29. sjednice Skupštne Kantona Sarajevo.