Saopštenje za javnost Nezavisnog odbora

(Sarajevo 25. juli 2018. godine) – Nezavisni odbor će izvršiti analizu dokumentacije vezanu za provedene unutrašnje istrage i disciplinske postupke protiv policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo obuhvaćenih izvještajem AD hoc tijela za vršenje nadzora nad zakonitošću rada MUP-a Kantona Sarajevo u predmetu Dženan Memić.

Nezavisni odbor je, na svojoj sjednici održanoj 24.jula. 2018. godine, usvojio navedeni zaključak, shodno dostavljenoj dokumentaciji od strane policijskog komesara, iz koje je vidljivo da su u svim predmetima nastupile zastare pokretanja disciplinskog postupka. Uzimajući u obzir da su prema ranije dostavljenim informacijama, pojedini policijski službenici iz ovog predmeta unaprijeđeni u viši čin, Nezavisni odbor je zatražio i dostavljanje ocjena rada navedenih policijskih službenika za period 2016 i 2017 godina. Nezavisni odbor će nakon izvršene analize predmetne dokumentacije, procjeniti dalje aktivnosti u smislu vršenja svojih nadležnosti praćenja rada policijskog komesara te obaveze nadzora nad radom Uprave policije i primjenom policijskih ovlaštenja.

Pored navedenog, Nezavisni odbor traži od policijskog komesara da u skladu sa zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-37183-12/17 od 29.12. 2017. godine, pristupi penzionisanju policijskih službenika, državnih službenika i namještenika u Upravi policije, koji su po evidenciji Sektora za pravne, kadrovske, logističke poslove, edukaciju i analitiku, ispunili uslove za penzionisanje u skladu sa važećim propisima, te da Nezavisni odbor informiše o preduzetim aktivnostima najkasnije do naredne sjednice Nezavisnog odbora, kao i da informiše Nezavisni odbor da li je Uprava policije vršila uplatu doprinosa PIO za period 18. septembar 1991. godine do 23. decembra 1995. godine.
Nezavisni odbor je također od Policijskog komesara zatražio informaciju, da li je Uprava policije od PIO/MIO zatražila listing odnosno potvrdu o stažu za policijske službenike, državne službenike i namještenike u MUP-u Kantona Sarajevo koji u toku 2018. godine ispunjavaju uslove za penzionisanje, te da li je uskladila evidencije za navedena lica sa PIO/MIO.

Isto tako, zatražena je detaljna informacija po prijedlogu povlačenja jednog policijskog službenika MUP-a Kantona Sarajevo koji je eksterno premješten u MUP-a FBiH i poduzetim aktivnostima o provjeri radnog staža u smislu ispunjavanja uslova za penzionisanje i njegovom hitnom penzionisanju u slučaju postojanja uslova za isto.

Kako je kadrovska kapacitiranost Uprave policije od iznimne važnosti za rad Uprave policije i sigurnost građana, Nezavisni odbor traži od Policijskog komesara dostavljanje informacije u vezi zaključenja ugovora o radu za novoprimljenih 120 policijskih službenika. Naime, MUP Kantona Sarajevo je potpisao ugovor sa 118 službenika iz razloga što su dva kandidata odustala, pa je nejasno zašto Uprava policije nije pozvala slijedeća 2 kandidata sa rang liste koji ispunjavaju uslove za prijem.

Nezavisni odbor je zatražio i dostavljanje informacije o mogućoj prodaji vatrenog oružja marke "GLOCK" treće generacije, CZ 75 i 85 i ostalog u izvještaju navedenog naoružanja, sa zahtjevom da se za navedeno vatreno oružje koje se više ne može koristiti kao službeno naoružanje radi starosti ili oštećenja, dostavi lista oružja sa njihovim nazivom, na kojoj će se jasno odvojiti zastarjelo oružje od oružja koje ima određena oštećenja. Za oružje koje se iz razloga starosti ne može koristiti, zatraženo je da se navede godina nabavke istoga, a za oružje sa oštećenjima da se navede vrsta oštećenja.

Na koncu, Nezavisni odbor je zatražio od Policijskog komesara da Nezavisnom odboru dostavi Pravilnike o posebnoj uniformi za specifične grografsko-klimatske uslove policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS, sa svim izmjena i dopunama te akte/incijative koje je policijski Komesar podnosio u vezi izmjena istih. Navedeno je neophodno obzirom na činjenicu da je Uredbom o jedinstvenoj policijskoj uniformi u FBiH propisan jedinstven izgled policijske uniforme te Nezavisni odbor želi provjeriti usklađenost navedenog Pravilnika sa pomenutom Uredbom. (Kraj)