Nije bio na dnevnom redu

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora - bolnički kompleks bivše Klinike za kožno - venerične bolesti „Dr. Ernest Grin“ za 2024. godinu između ugovornih strana: Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu ka

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o prenosu prava vlasništva bez protučinidbe na nekretnini označenoj kao k.č. 3104, STRIŽEVAC, upisanoj u zk. ul. br. 85 KO PRESJENICA, ukupne površine 6009 m2, od čega pomoćna zgrada u privre