Nije usvojen

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2015. godine, sa prilozima i Izvještaj o izvršenju finansijskog plana prihoda i izdataka JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sar