Nije usvojen

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, na koje je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane oso

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2015. godinu, uz konstataciju da je u 2015. godini došlo do prekoračenja pojedinih rashoda u odnosu na planirana sredstva, a da ustanova nije predložila I