Usvojen

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o prenosu prava vlasništva i posjeda bez naknade na Kanton Sarajevo na parceli označenoj kao k.č. 2152/33 površine 332 m2 upisanoj u zk.ul. 22713 K.O. SP_Gornji Butmir što po novom premjeru odgov

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji stana u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne v