Program rada

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

1. Program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2018. godinu

2. Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo

1. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za 2016. godinu

OBLAST PRAVDE I UPRAVE

1. Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo

2. Zakon o lokalnoj samoupravi

3. Zakon o imovini Kantona Sarajevo

4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo

5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo

6. Zakon o dopuni Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo

7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proglašavanju žalosti u Kantonu Sarajevo

8. Zakon o izmjenama Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći

1. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. za 2016. godinu

2. Izvještaj Upravnog inspektorata o izvršenim inspekcijskim pregledima u toku 2016. godine

3. Informacija o radu Kantonalnog suda Sarajevo i Općinskog suda u Sarajevu

4. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo

5. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo

6. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo

7. Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo

OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

3. Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža “Bentbaša"

4. Izmjene i dopune Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja

5. Odluka o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima

6. Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja „Regionalni centar za upravljanje otpadom“

7. Odluka o donošenju Kantonalnog plana zaštite okoliša za period 2016.-2021.godina (KEAP)

1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2016. godinu

3. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2016. godinu

4. Plan rada Kantonalnog stambenog fonda za 2018. godinu

5. Plan rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2018.godinu

6. Program rada Kantonalnog stambenog fonda za 2018. godinu

7. Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2018. godinu

1. KAPITALNI PROJEKTI

 • Ostalo
  Rok:
  Kontinuirano, po usvajanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu

OBLAST KOMUNALNE PRIVREDE

1. Zakon o komunalnim djelatnostima

2. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Kantona Sarajevo

1. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu

2. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu

3. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu

4. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Rad“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu

5. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Park“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu

6. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu

7. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Tržnice - Pijace“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu

OBLAST SAOBRAĆAJA

1. Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo

2. Zakon o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo

1. Izvještaj o poslovanju KJKP „GRAS” doo Sarajevo za 2016. godinu

2. Izvještaj o broju taksi oznaka

OBLAST UNUTRAŠNJIH POSLOVA

1. Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo

2. Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo

3. Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo

4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim okupljanjima u Kantonu Sarajevo

1. Mjesečne informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo

2. Periodične informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo januar-mart 2017. godine

3. Periodične informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo januar-juni 2017. godine

4. Periodične informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo januar-septembar 2017. godine

OBLAST PRIVREDE

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu

1. Bilans energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2017. godinu

2. Informacija o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji na području Kantona Sarajevo u 2016. godini

3. Izvještaj o poslovanju kantonalnih javnih preduzeća iz oblasti privrede za 2016. godinu

OBLAST FINANSIJA

1. Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu

2. Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018.godinu

3. Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu

4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu

5. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Kantonu Sarajevo

 • Prijedlog zakona
  Rok:
  Nakon donošenja i stupanja na snagu zakona o lokalnoj samoupravi u Kantonu Sarajevo

6. Izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava

7. Izmjene i dopune Zakona o porezu na imovinu

8. Odluka o zaduživanju (vanjski dug)

1. Izvještaji o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period januar – decembar 2016. godine

2. Izvještaji o reviziji Budžeta Kantona Sarajevo za 2016.godinu

OBLAST ZDRAVSTVA

1. Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo

2. Odluka o davanju saglasnosti na statute javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo

1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u 2016. godini

2. Izvještaj o radu i i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2016. godinu

3. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo za 2016. godinu

4. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Apoteke Sarajevo“ za 2016. godinu

5. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2016. godinu

6. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2016. godinu

7. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2016. godinu

8. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2016. godinu

9. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2016. godinu

10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2016. godinu

11. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2016. godinu

12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu za 2016. godinu

13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2016. godinu

14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2016. godinu

16. Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu

17. Program rada i finansijski plan JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo za 2017. godinu

18. Program rada i finansijski plan JU „Apoteke Sarajevo“ za 2017. godinu

19. Program rada i finansijski plan JU „Apoteke Sarajevo“ za 2017. godinu

20. Program rada i finansijski plan JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2017. godinu

21. Program rada i finansijski plan JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2017. godinu

22. Program rada i finansijski plan JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2017. godinu

23. Program rada i finansijski plan JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu

24. Program rada i finansijski plan JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2017. godinu

25. Program rada i finansijski plan JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2017. godinu

26. Program rada i finansijski plan JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu

27. Program rada i finansijski plan JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2017. godinu

28. Program rada i finansijski plan JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2016. godinu

29. Studija o zdravstvenom stanja stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo u 2016. godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja i higijenskih prilika na Kantonu Sarajevo

30. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo u 2016.godini i utrošku finansijskih sredstava po ovom osnovu

31. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2016. godini, sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

32. Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu

33. Program rada i finansijski plan JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo za 2018. godinu

34. Program rada i finansijski plan JU „Apoteke Sarajevo“ za 2018. godinu

35. Program rada i finansijski plan JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2018. godinu

36. Program rada i finansijski plan JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2018. godinu

37. Program rada i finansijski plan JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu

38. Program rada i finansijski plan JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2018. godinu

39. Program rada i finansijski plan JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2018. godinu

40. Program rada i finansijski plan JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2018. godinu

41. Program rada i finansijski plan JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2018. godinu

42. Program rada i finansijski plan JU Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu

43. Program rada i finansijski plan JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2018. godinu

44. Program rada i finansijski plan JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2018. godinu

OBLAST OBRAZOVANJA I NAUKE

1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

2. Strategija razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2017-202

 • Ostalo
  Rok: Juni, 2017
  avgust-prijedlog

3. Zakon o visokom obrazovanju

4. Strategija za mlade

 • Ostalo
  Rok: Mart, 2017
  juni-prijedlog

5. Strategija informatizacije osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo a period 2017-2020. godina

1. Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja i nauke za 2016. godinu (zbirno)

OBLAST KULTURE I SPORTA

1. Zakon o festivalskoj taksi

1. Izvještaj o radu JU Narodno pozorište Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2016. godinu

2. Izvještaj o radu JU Sarajevska filharmonija sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2016. godinu

3. Izvještaj o radu JU Pozorište mladih Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2016. godinu

4. Izvještaj o radu JU Kamerni teatar ’55, Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2016. godinu

5. Izvještaj o radu JU Sarajevski ratni teatar - SARTR sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2016. godinu

6. Izvještaj o radu JU MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MES sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2016. godinu

7. Izvještaj o radu JU Muzej Sarajeva sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2016. godinu

8. Izvještaj o radu JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2016. godinu

9. Izvještaj o radu JU Historijski arhiv Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2016. godinu

10. Izvještaj o radu JU Biblioteka Sarajeva sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2016. godinu

11. Izvještaj o radu JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2016. godinu

12. Izvještaj o radu JU Muzej „Alija Izetbegović”, Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2016. godinu

13. Program rada JU Narodno pozorište Sarajevo, sa planom finansijskog poslovanja za 2017. godinu

14. Program rada JU Sarajevska filharmonija, sa planom finansijskog poslovanja za 2017. godinu

15. Program rada JU Pozorište mladih Sarajevo, sa planom finansijskog poslovanja za 2017. godinu

16. Program rada JU Kamerni teatar ‘55 Sarajevo, sa planom finansijskog poslovanja za 2017. godinu

17. Program rada JU Sarajevski ratni teatar - SARTR, sa planom finansijskog poslovanja za 2017. godinu

18. Program rada JU MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MES, sa planom finansijskog poslovanja za 2017. godinu

19. Program rada JU Muzej Sarajeva sa planom finansijskog poslovanja za 2017. godinu

20. Program rada JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo sa planom finansijskog poslovanja za 2017. godinu

21. Program rada JU Historijski arhiv Sarajevo sa planom finansijskog poslovanja za 2017. godinu

22. Program rada JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo sa planom finansijskog poslovanja za 2017. godinu

23. Program rada JU Biblioteka Sarajeva sa planom finansijskog poslovanja za 2017. godinu

24. Program rada JU Muzej „Alija Izetbegović”, Sarajevo sa planom finansijskog poslovanja za 2017. godinu

25. Izvještaj iz oblasti sporta za 2016. godinu

OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo

2. Zakon o socijalnom stanovanju u Kantonu Sarajevo

2. Izvještaj o poslovanju KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ za 2016. godinu

3. Izvještaj o poslovanju KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2016.godinu

8. Izvještaj o stanju u oblasti socijalne zaštite u 2016. godini

9. Izvještaj o stanju u oblasti zaštite civilnih žrtava rata u 2016. godini

10. Izvještaj o stanju u oblasti zaštite porodice sa djecom u 2016. godini

11. Izvještaj o stanju u oblasti zapošljavanja u Kantonu Sarajevo za 2016. godinu

12. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2016. godinu, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2017. godinu

13. Analiza djelatnosti i usluga socijalne zaštite u kadrovskom, finansijskom i materijalno-tehničkom stanju ustanova iz oblasti socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo za 2016. godinu

14. Analiza pravnog i institucionalnog okvira sistema socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo

16. Informacija o monitoringu i evaluaciji pojedinačnih mjera podsticanja zapošljavanja za 2016. godinu

18. . Program rada JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2018. godinu

19. Finansijski plan JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2018. godinu

20. Informacija o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti u 2016. godini

OBLAST BORAČKIH PITNJA

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine na području Kantona Sarajevo

2. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za 2016. godinu

3. Godišnji plan i program rada Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata »IKRE« za 2017. godinu

4. Godišnji plan i program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za 2017. godinu

OBLAST SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVA, KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2016. godinu

OBLAST SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVA, KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2016. godinu

2. Plan zaštite od požara Kantona Sarajevo

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

1. Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja „Regionalni centar za upravljanje otpadom

1. Izvještaj o radu Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za 2016. godinu

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2016. godinu

2. Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2018. godinu

3. Program rada Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2018. godinu

 • Plan/Program
  Rok:
  10 dana od dana donošenja Programa rada Vlade Kantona

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

1. Izvještaj o radu Zavoda za informatiku i statisitku i izvještaj o finansijskom poslovanju za 2016. godinu

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, ZAVOD ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2016. godinu

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, KANTONALNA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

1. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo i Finansijski izvještaj za 2016. godinu sa revizorskim izveštajem