Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo

Vrsta: 
Prijedlog zakona
Oblast: 
OBLAST UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Nosilac posla: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Godina: 
2011
Komentar na rok: 
u toku 2011. godine (u zavisnosti od dogovora sa Sindikatom policije MUP-a i donošenja zakona o plaćama i naknadama ostalih budžetskih korisnika)
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu