Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ili Odluka o davanju saglasnosti Federaciji BiH da donese Zakon o državnoj službi u Federaciji BiH

Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
07.2011
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Godina: 
2011
Komentar na rok: 
septembar (prijedlog)
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu