Program rada JU Sarajevski ratni teatar – SARTR, sa planom finansijskog poslovanja za 2013. godinu

Program rada JU Sarajevski ratni teatar – SARTR, sa planom finansijskog poslovanja za 2013. godinu
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST KULTURE I SPORTA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
03.2013
Nosilac posla: 
Ministarstvo kulture i sporta
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Nosilac posla - dodatak: 
JU Sarajevski ratni teatar – SARTR
Godina: 
2013
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
27. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - drugi nastavak