Prijedlog odluke

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o izmjenama Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Terme Ilidža" d. o. o. Sarajevo i davanju saglasnosti Premijeru Kantona Sarajevo za potpisivanje Ugovora o izmjenama Ugovora

Prijedlog odluke o razriješenju predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo i prijedlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Saraje