Program rada JU Kamerni teatar ‘55 Sarajevo, sa planom finansijskog poslovanja za 2019. godin

Program rada JU Kamerni teatar ‘55 Sarajevo, sa planom finansijskog poslovanja za 2019. godin
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST KULTURE I SPORTA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
04.2019
Nosilac posla: 
JU Kamerni teatar ’55, Sarajevo
Ministarstvo kulture i sporta
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu