Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade drugostepenoj disciplinskoj komisiji