Prijedlog odluke o utvrđivanju da je KANTON SARAJEVO, ul. Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, pravni sljednik prava koja je Savez organizacija za fizičku kulturu Bosne i Hercegovine (SOFK-a BiH) sa sjedištem u Sarajevu imao na nekretninama upisanim u

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o utvrđivanju da je KANTON SARAJEVO, ul. Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, pravni sljednik prava koja je Savez organizacija za fizičku kulturu Bosne i Hercegovine (SOFK-a BiH) sa sjedištem u Sarajevu imao na nekretninama upisanim u zk-ul. 1176 i 1227 KO Zaostrog, Republika Hrvatska

Rezultat: 
Usvojen
Za: 
32