Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo;