Prijedlog odluke o izmjeni naziva dijelova ulica, odnosno preimenovanju dijelova ulica na području Općine Novi Grad, MZ" Zabrđe-MZ Dobroševići";