Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjeni i dopuni Statuta Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo;