Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo;