Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu;