Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu K-36, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar, Sarajevo, koje će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih bora

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu K-36, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar, Sarajevo, koje će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine Emin Bandić;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
27