Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Ugovora o kupoprodaji nekretnina- etažno vlasništvo u stambeno-poslovnim objektima Niz „B“, lamele 1-3 i Niz „E“, lamele 1-7, izgrađenim u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni s

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Ugovora o kupoprodaji nekretnina- etažno vlasništvo u stambeno-poslovnim objektima Niz „B“, lamele 1-3 i Niz „E“, lamele 1-7, izgrađenim u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac zaključiti sa kupcem „Džekos“ d.o.o. Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
30
Suzdržan: 
1