Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2020. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo;