Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na dopunjeni Finansijski plan prihoda i rashoda za 2016. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo