Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za zaključivanje Ugovora o zamjeni nekretnina sa Infobip d.o.o. S

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za zaključivanje Ugovora o zamjeni nekretnina sa Infobip d.o.o. Sarajevo, u naselju Šip, općina Centar Sarajevo;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
26