Prijedlog dluke o davanju saglasnosti na Nacrt Ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe ambulante porodične medicine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo – ambulanta Rosulje, Općina Vogošća, koji se sastoji od dvoetažnog poslovnog prostora br.

Puni naziv tačke: 

Prijedlog dluke o davanju saglasnosti na Nacrt Ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe ambulante porodične medicine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo – ambulanta Rosulje, Općina Vogošća, koji se sastoji od dvoetažnog poslovnog prostora br. 6 - površine 141,22 m2, poslovnog prostora br. 7 - površine 42,59 m2 i dvoetažnog poslovnog prostora br. 8 - površine 146,89 m2, što ukupno iznosi 330,70 m2, čija ukupna kupoprodajna cijena iznosi 475.000,00 KM

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
29
Suzdržan: 
1