Zastupničko pitanje vezano za inspekcijski nadzor.

Danijela Kristić
Inicijativa

Molim da izvršite inspekcijski nadzor na radom upravnika i predstavnika etažnih vlasnika na adresi Semira Frašte 15 po pitanju rashoda sredstava u 2019, 2020 i 2021 godini.
Molim da utvrdite da li su donešeni godišnji planovi, te da li su sredstva u pomenutim godinama trošena u skladu sa donešenim godišnjim planovima, te da li je upravnik izvršavao sve svoje obaveze shodno članu 41. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17), kao i da utvrdite da li je predstavnik etažnih vlasnika izvršavao svoje obaveze u skladu sa članom 54. Zakona. Molim da utvrdite izvršavanje svih taksativno navednih obaveza upravnika i PEV-a u Zakonu

Molim Ministarstvo da mi od upravnika za pomenutu adresu dostavite sljedeću dokumentaciju:
1. Zapisnik kojim je izabran sadašnji upravnik i predstavnik etažnih vlasnika
2. Kopiju ugovora između etažnih vlasnika i upravnika sa zapisnikom koji potvrđuje saglasnost etažnih vlasnika sa tekstom ugovora
3. Godišnji izvještaj u skladu sa članom 46. Zakona za 2019 i 2020. godinu
4. Kvartalni izvještaj za prvi kvartal 2021. godine

Postavljeno dana: 
Srijeda, 19 Maj, 2021
Pošalji mail: 
Da