Zastupničko pitanje: Molim Inspekciju zaštite okoliša da mi dostavi spisak subjekata kontrole koji nisu u zakonskom roku dostavili rezultate monitoringa emisije polutanata u zrak, te da me obavijestite šta je Inspekcija poduzela ...