Zastupnička inicijativa upućena Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Neira Dizdarević
Inicijativa

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu unutrašnjih poslova:
“Na osnovu informacije u odgovoru na zastupničku inicijativu akt broj 01-7-02-2-3992/20 od
03.09.2020. u kojem Inspektorat za zaštitu od požara ističe da pored širokih nadležnosti
nadzora zbog svoje nedovoljne kapacitiranosti nisu u mogućnosti izvršiti nadzor nad svim
objektima kolektivnog stanovanja, stoga podnosim inicijativu Ministarstvu unutrašnjih
poslova da razmotri mogućnost zapošljavanja dodatnih inspektora, jer stanje protupožarne
zaštite u stambenom sektoru je nezadovoljavajuće, a već imamo više slučajeva u kojem su lica
gubila život ili zadobila teže povrede zbog požara”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 5 Oktobar, 2020
Pošalji mail: 
Ne