Zastupnička inicijativa prema Vladi KS kao i resornim ministarstvima “za formiranje i izgradnju posebne deponije za građevinski otpad kao i odgovarajući sistem reciklaže"...

Zvonko Marić
Inicijativa

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Vladi KS kao i resornim ministarstvima “za formiranje i izgradnju posebne deponije za građevinski otpad kao i odgovarajući sistem reciklaže kako bi se postojeća deponija Smiljevići rasteretila i spriječile divlje deponije građevinskog otpada. Građevinski otpad predstavlja inertni otpad pa je i projektovanje i planiranje deponije lakše, a deponija građevinskog otpada bi mogla biti i izvor prihoda jer bi se građevinski investitori na području Kantona Sarajevo obavezali na odlaganje svog otpada na buduću deponiju i za tu uslugu naravno platili što bi bio novi izvor prihoda javnog novca”.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 21 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da