Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo za "dostavljanje kompletnog Elaborata zaštite izvorišta vode za piće "Sarajevsko polje".

Segmedina Srna Bajramović
Inicijativa

Zastupnica Segmedina Bajramović Srna je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, pokrenula je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo za "dostavljanje kompletnog Elaborata zaštite izvorišta vode za piće "Sarajevsko polje".

Inicijativa u prilogu.

Proslijeđeno: