„Za rekonstrukciju saobraćajnice u Zabrđu Općina Novi Grad.“