" Već dugo najavljujete reformu zdravstva u Kantonu Sarajevo i reformski dokument koji priprema posebna radna grupa stručanjaka iz oblasti zdravstva. Možete li nam dostaviti imena osoba koje se nalaze u ovoj grupi? Možete li nam reći da li je neki od član

Edin Forto
Pitanje

" Već dugo najavljujete reformu zdravstva u Kantonu Sarajevo i reformski dokument koji priprema posebna radna grupa stručanjaka iz oblasti zdravstva.
Možete li nam dostaviti imena osoba koje se nalaze u ovoj grupi? Možete li nam reći da li je neki od članova te grupe u sukobu interesa na način da je na čelu neke od institucija koje grupa treba reformirati? Ko je u pomenutoj grupi predstavnik privatnog sektora zdravstva u Kantonu Sarajevo?"

Pitanje: 
Proslijeđeno: 
Odgovor: 

O D G O V O R

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo imenovala je radnu grupu za izradu Plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, u sastavu:

1. dr Alma Kadić/ Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo/
2. Alen Katović, dipl. prav./ Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo/
3. dr Seniha Čelik / JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo/
4. Suada Muhović, dipl.ecc. / Klinički centar Univerziteta u Sarajevu/
5. Alma Pehlić, dipl.prav. /Klinički centar Univerziteta u Sarajevu/
6. prim.dr Zlatko Kravić/ JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“Sarajevo/
7. dr.sci.Mirsad Čabaravdić / JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo/
8. doc.dr Zaim Jatić/ JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo/
9. prim.dr Abdul Kerim Fazlić /Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo/
10. Sakib Katana, dipl.oec. / Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
11. Tenaida Ćosić, dipl.iur. /Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo/

U radu na ovom dokumentu su, pored imenovanih članova radne grupe, učestvovali i drugi stručnjaci, zatim Ministrica zdravstva,direktori javnih zdravstvenih ustanova i direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Radna grupa je dobila zadatak da sačini analizu postojećeg stanja zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo sa aspekta usklađenosti djelatnosti i organizacije rada zdravstvenih ustanova sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i stanja vezano za prostor, kadar i opremu, te da na osnovu iste sačini prijedlog nove organizacije zdravstvenih ustanova za sve nivoe zdravstvene zaštite, u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Niko od imenovanih članova radne grupe nije u sukobu interesa.
U radnoj grupi nema predstavnika privatnog sektora jer isti nije predmet razmatranja ovog dokumenta, s obzirom da se radi o reorganizaciji ustanova javnog sektora, sa ciljem da se uskladi organizacija i djelatnost istih sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, racionalizira poslovanje i poboljša kontrola rada i troškova poslovanja.