U skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, pokrenuo zastupničku inicijativu, vezano za obnovu zgrade nekadašnjeg hotela „Nacional“

Edin Forto
Pitanje

U skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, pokrenuo zastupničku inicijativu, vezano za obnovu zgrade nekadašnjeg hotela „Nacional“.

Odgovor: 

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, podržava inicijativu zastupnika Edina Forto za iznalaženje mogućih rješenje za pitanje nekadašnjeg hotela „Nacional“ sa ciljem jačanja turističkih kapaciteta Kantona Sarajevo.
Koristimo se prilikom da Skupštinu Kantona Sarajevo još jednom informišemo da smo pribavili potrebnu dokumentaciju iz koje se može sagledati da je dio devastiranog hotela Nacional rekonstruisan na kojem je JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola, na osnovu Rješenja Općine Stari Grad od 09.03.2004. br.: UP-I-06-31-617/04-III, upisana kao nosilac prava raspolaganja.
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola raspolaže i koristi dio nekretnine hotela „Nacional“ kao radionicu za realizaciju praktične nastave iz usluživanja, kuharstva i poslastičarstva. Dio nekretnine hotela „Nacional“ škola koristi kao kotlarnicu, a jedan dio školske radionice Hotel „Nacional“ je adaptirala za potrebe putničke agencije (školska radionica), takođe za potrebe realizacije praktične nastave. Za sve dijelove nekretnina hotela „Nacional“ škola, kao nosilac prava raspolaganja, posjeduje potrebnu dokumentaciju, a kopije Vam dostavljamo u prilogu.
Uputili smo dopis Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo i zamolili ih da, obzirom da su zakonom zaduženi za zaštitu imovine i imovinskih interesa Kantona Sarajevo, razmotrite priloženu dokumentaciju i daju stručno mišljenje o promjeni statusa (prodaji, dugoročnom zakupu, koncesiji, nekom od oblika javnog privatnog partnerstva i sl.) hotela „Nacional“.
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo je razmotrilo dokumentaciju, a pisano izjašnjenje nam je dostavljeno, kopiju izjašnjenja Vam dostavljamo u prilogu.

Ministarstvo je zaprimilo tri Pisma namjere u kojima su iskazane namjere i zainteresovanost za investiciju u slučaju eventualne realizacije projekta obnove hotela „Nacional“, kopije pisama Vam dostavljamo u prilogu.
1. U pismu društva „BBI Real Estate“ d.o.o. za nekretnine Sarajevo, iskazana je namjera i zainteresovanost za investiciju u slučaju eventualne realizacije projekta obnove hotela „Nacional“.
2. etn d.o.o., Sarajevo je u Pismu namjere iskazalo interesovanje za rekonstrukcijom, obnovom i vraćanjem prvobitnoj namjeni starog sarajevskog Hotela Nacional, kao jednog od najznačajnijih simbola grada, kako turistički, tako i u edukativno- obrazovnog značaja.
3. Udruženje građana, dioničara – akcionara i udjeličara u društvima i investicionim fondovima u Bosni i Hercegovini iz Tuzle je u Pismu zatražilo informacije o slobodnim devastiranim površinama, o odnosu vlasništva škole u dijelu objekta, kao i o mogućnosti da se dio objekta prilagodi za potrebe Sarajevo Film Festivala.

Premijer je organizirao dva radna sastanka sa Pravobraniocem Kantona Sarajevo i zainteresovanim stranama oko pokretanja aktivnosti u vezi sa hotel Nacionalom. Također, premijer je i obišao objekat hotela Nacional i prostorije Srednje ugostiteljsko-turističke škole.

Ministarstvo nije u ovom trenutku u mogućnosti dati preciznije informacije o procjeni zatečenog stanja objekta, te potencijalnim mogućnostima obnove i namjene objekta, koje kantonalne vlasti eventualno razmatraju, kao ni procjene o visini investicija.

Vlada Kantona Sarajevo, prije nego što se donese odluka o promjeni statusa (prodaji, dugoročnom zakupu, koncesiji, nekom od oblika javnog privatnog partnerstva i sl.) hotela „Nacional“, će pribaviti stručno mišljenje Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, kao stručnog tijela zakonom zaduženog za zaštitu imovine i imovinskih interesa Kantona Sarajevo, o potpuno utvrđenim svim činjenicama oko statusa hotela „Nacional“.

Odgovor: